Dnia 18 października br. (tj. środa) o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu odbędzie się XXIX Sesję Rady Gminy Krasnosielc

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Zatwierdzenie proponowanych zmian w porządku obrad sesji oraz protokołu z obrad poprzedniej sesji.

  4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.

  5. Pytania i interpelacje radnych.

  6. Informacje Przewodniczących komisji.

  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

– ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i

zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę

uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasnosielc

– określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

– stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Krasnosielcu, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Krasnosielcu i Gimnazjum w Krasnosielcu w Szkołę Podstawowa w Krasnosielcu

– stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Drążdżewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Drążdżewie

– stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Rakach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rakach

– stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Amelinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Amelinie

– uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu za 2016 r.

– uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu za 2016 r.

– zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego

– udzielenia z budżetu gminy dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie roboty

budowlane Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Jana Kantego w Krasnosielcu

– zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2017-2027,

– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2017 r.

8. Odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych.

9. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.

10. Zamknięcie obrad.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »