Ogłoszenie konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r

Wójt Gminy Krasnosielc zgodnie z uchwałą Nr XXIII/111/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. woj. maz. z 2017, poz.1337 ) podaje do wiadomości publicznej ogłoszenie o konsultacjach projektu aktu prawa miejscowego –  projektu uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Krasnosielc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok.

Ogłoszenie konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r

Projekt rocznego programu współpracy z org. pozarządowymi 2018 r

formularz konsultacji programu 2018 r

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »