Dnia 28 listopada br. (tj. wtorek) o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu odbędzie się XXX Sesję Rady Gminy Krasnosielc

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Zatwierdzenie proponowanych zmian w porządku obrad sesji oraz protokołu z obrad poprzedniej sesji.

  4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.

  5. Pytania i interpelacje radnych.

  6. Informacje Przewodniczących komisji.

  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

– przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Krasnosielc z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”

– stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Krasnosielcu, w skład

którego wchodzi jedynie sześcioletnia Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnosielcu i

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krasnosielcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową

im. Jana Pawła II w Krasnosielcu

– stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Św. Stanisława Kostki w Amelinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Św.

Stanisława Kostki w Amelinie

– stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Edwarda Rolskiego w Drążdżewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Edwarda

Rolskiego w Drążdżewie

– stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Rakach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.

Bohaterów Powstania Styczniowego w Rakach

– określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Krasnosielc

– zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2018 na obszarze gminy Krasnosielc

– udzielenia promesy finansowej dla Miasta przasnysz

– zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc

na lata 2017-2027,

– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2017r.

8. Odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych.

9. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.

10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Ewa Grabowska

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »