Zawiadomienie o terminie XXXIV Sersji Rady Gminy Krasnosielc

Dnia 23 lutego br. (tj. piątek) o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Krasnosielc.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Zatwierdzenie proponowanych zmian w porządku obrad sesji oraz protokołu z obrad poprzedniej sesji.

  4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.

  5. Pytania i interpelacje radnych.

  6. Informacje Przewodniczących komisji.

  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

– podziału Gminy Krasnosielc na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby

radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

– przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt na terenie Gminy Krasnosielc w roku 2018

– przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Gminy Krasnosielc na lata 2018 – 2022

z perspektywą na lata 2023 – 2025

– udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego

– udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Przasnysza

– upoważnienia Wójta Gminy Krasnosielc do zawarcia umowy partnerskiej dla realizacji

zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu

poprzez budowę kompleksu sportowego – basen i lodowisko 2017 – 2020”.

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2018 – 2027,

– zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2018 r.

8. Odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych.

9. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.

10. Zamknięcie obrad.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »