Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w 2018 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc

Na podstawie art. 11, art. 13, art. 15, art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948, z 2017 r., poz. 60, 573, 1909), art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, 2232) oraz uchwały Nr XXX/166/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasnosielc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”, zarządza się co następuje:

§ 1.

W celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc powołuje się komisję konkursową w składzie:

Przewodnicząca: Urszula Ostrowska

Członkowie: Agnieszka Pokora

Grażyna Rogala

Edyta Terlik

Anna Zabielska

§ 2.

Komisja działa na podstawie zapisów Rozdziału XI „Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert” Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasnosielc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej komisji konkursowej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Paweł Ruszczyński

/-/

Wójt Gminy

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »