Zawiadomienie o terminie XXXV Sesji Rady Gminy Krasnosielc

Dnia 23 marca br. (tj. piątek) o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Krasnosielc.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Zatwierdzenie proponowanych zmian w porządku obrad sesji oraz protokołu z obrad poprzedniej sesji.

  4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.

  5. Pytania i interpelacje radnych.

  6. Informacje Przewodniczących komisji.

  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

– podziału Gminy Krasnosielc na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic

oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

– zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krasnosielc

– nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz

sołecki w 2019 r.

– dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych

Gminy Krasnosielc za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu

płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2018 – 2027,

– zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2018 r.

8. Odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych.

9. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.

10. Zamknięcie obrad.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »