Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017 poz. 1289 t. j.) właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do podpisania umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów z uprawnionym podmiotem  https://ugkrasnosielc-bip.pl/96,rejestr-działalności-regulowanej.html z dnia 2018.01.18.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in. szkoły, urzędy, domy kultury, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, obiekty produkcyjne, handlowe, warsztaty, biura, sklepy itp. W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym. 

Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do: 

  • uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją,

  • indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza) a w przypadku gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący chyba, że umowa najmu lokalu stanowi inaczej. 

Przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego (części zamieszkałej objętej systemem gminnym) z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej.

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej. 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289). 

W związku z powyższym, jeżeli nie wszyscy przedsiębiorcy na terenie Gminy Krasnosielc zawarli takie umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać.

 

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »