Dnia 26 czerwca br. (tj. wtorek) o godz. 11:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielc odbędzie się XXXVII Sesję Rady Gminy Krasnosielc

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Zatwierdzenie proponowanych zmian w porządku obrad sesji oraz protokołu z obrad poprzedniej sesji.

  4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.

  5. Pytania i interpelacje radnych.

  6. Informacje Przewodniczących komisji.

  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

– planów pracy rady gminy na II półrocze 2018 r.

– zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów,

terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i

placówkach prowadzonych przez Gminę Krasnosielc

– wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy

Krasnosielc

– ustalenia na terenie Gminy Krasnosielc maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu

sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów

alkoholowych

– przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Krasnosielc na lata 2018 – 2022

– przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy

Krasnosielc w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

– ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia –

schronisku dla osób bezdomnych

– ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krasnosielc za 2017 r. wraz

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2017 r.

– zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc

na lata 2018-2027,

– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2018 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krasnosielc absolutorium z tytułu

wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2017 r.

9. Odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych.

10. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.

11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Ewa Grabowska

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »