Ogłoszenie konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r

Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasnosielc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok.

Wójt Gminy Krasnosielc zgodnie z uchwałą Nr XXIII/111/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. woj. maz. z 2017, poz.1337 ) podaje do wiadomości publicznej ogłoszenie o konsultacjach projektu aktu prawa miejscowego –  projektu uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasnosielc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok.

KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY PROWADZONE SĄ W FORMIE PISEMNEJ:

1) w wersji papierowej poprzez wypełnienie i złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Krasnosielc formularza konsultacji, dostępnego na stronie internetowej Gminy Krasnosielc.

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, na adres: ugkrasnosielc@post.pl

Konsultacje w formie pisemnej będą prowadzone w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krasnosielc, umieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy i tablicy ogłoszeń.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uczestniczące w konsultacjach zobowiązane są do przekazywania wraz z przedstawianą opinią do konsultowanego projektu aktu prawa miejscowego informacji umożliwiających kontakt, np. adres, telefon, e-mail.

Opinie anonimowe lub nie zawierające powyższych informacji nie będą brane pod uwagę.

 

WÓJT

/-/

Paweł Ruszczyński

Projekt rocznego programu współpracy z org. pozarządowymi 2019 r

formularz konsultacji programu 2019 r

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »