zaproszenie na sesje

Dnia 28 grudnia br. (tj. piątek) o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Krasnosielc.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Zatwierdzenie proponowanych zmian w porządku obrad sesji oraz protokołu z obrad poprzedniej sesji.

  4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.

  5. Pytania i interpelacje radnych.

  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

– przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krasnosielc w 2019 r.”

– przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy

Krasnosielc

– planów pracy komisji Rady Gminy na I półrocze 2019 r.

– Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2019 – 2027,

– uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2019 r.

7. Odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych.

8. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.

9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Ewa Grabowska

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »