Aktywna tablica w Amelinie

Szkoła Podstawowa w Amelinie w roku 2018 z sukcesem przystąpiła do Rządowego Programu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „AKTYWNA TABLICA”. Złożony przez naszą szkołę wniosek został pozytywnie rozpatrzony dzięki temu  szkoła otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 14 000 zł. Dotacja stanowiła 80% kosztów realizacji zadania. Wkład własny wyniósł 3500 zł. Za kwotę 17500 zł zakupiliśmy  2 monitory interaktywne.

Nauczyciele naszej szkoły odbyli szkolenie z zakresu obsługi monitora interaktywnego oraz TIK w  pracy nauczyciela, które przeprowadziła pani Edyta Grabowska. Zdobyte umiejętności wykorzystują na swoich zajęciach.

W dzisiejszej szkole potrzebne są metody aktywizujące ucznia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Narzędzia cyfrowe z dostępem do Internetu pozwalają na takie działania i tworzą  warunki do zmiany w sposobach nauczania. Zakupione monitory interaktywne są bardzo chętnie wykorzystywane w trakcie prowadzonych zajęć i sprawiają, że lekcje są atrakcyjniejsze, a uczniowie bardziej zaangażowani. Nasi uczniowie zyskali większe możliwości  rozwoju poznawczego i społecznego oraz szansę na rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

Nauczyciele naszej szkoły w ramach międzyszkolnej sieci szkół wymieniają się wiedzą i doświadczeniem z wykorzystania TIK w pracy z uczniami z innymi nauczycielami.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »