Zawiadomienie o terminie VIII Sesji Rady Gminy Krasnsoielc

Dnia 24 czerwca br. (tj. poniedziałek) o godz. 11:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Krasnosielc.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Sprawdzenie obecności .

 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 4. Przedstawienie i przegłosowanie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji

 5. Zatwierdzenie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

 6. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.

 7. Pytania i interpelacje radnych.

 8. Informacje Przewodniczących komisji.

 9. Debata nad Raportem o stanie Gminy Krasnosielc za 2018 r.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krasnosielc wotum zaufania.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krasnosielc za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2018 r.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2018 r.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2019 r.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2019 – 2027.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krasnosielc na lata 2019 – 2023

 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

 18. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy rady gminy na II półrocze 2019 r.

19. Odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych.

20. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.

21. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Ewa Grabowska

 

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »