Jednogłośnie za udzieleniem absolutorium dla Wójta

24 czerwca 2019 roku odbyła się VIII Sesja Rady Gminy Krasnosielc, podczas której Gospodarz Gminy złożył szczegółowe sprawozdanie z realizacji planów inwestycyjnych, jak również najważniejszych wydarzeń w gminie z ostatniego okresu. Dodatkowym punktem porządku obrad była debata nad Raportem o stanie Gminy Krasnosielc za 2018 rok. Oprócz kilkunastu uchwał, dotyczących m.in. planów pracy komisji rady gminy na II półrocze 2019 r., wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2019 r., zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krasnosielc za 2018 r. po uzyskaniu pozytywnej opinii z Regionalnej Izby Obrachunkowej, jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.

 

 

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »