Zawiadomienie o terminie XI Sesji Rady Gminy Krasnosielc

Dnia 27 września br. (tj. piątek) o godz. 11:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Krasnosielc.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Sprawdzenie obecności .

 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 4. Przedstawienie i przegłosowanie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji

 5. Zatwierdzenie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

 6. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.

 7. Pytania i interpelacje radnych.

 8. Informacje Przewodniczących komisji.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krasnosielc.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2019 r.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2019 – 2027.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do

14. Odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych.

15. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.

16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Ewa Grabowska

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »