Zawiadomienie o terminie XII Sesji Rady GminyKrasnosielc

Dnia 8 listopada br. (tj. piątek) o godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy w Krasnosielc odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Krasnosielc.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Zatwierdzenie proponowanych zmian w porządku obrad sesji oraz protokołu z obrad poprzedniej sesji.

  4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.

  5. Pytania i odpowiedzi na interpelacje radnych.

  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

– utworzenia ośrodka wsparcia Gminnego Klubu „Senior+” na terenie Gminy Krasnosielc

działającego w ramach struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej

– przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Krasnosielc z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2019 – 2027,

– zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2019 r.

7. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.

8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Ewa Grabowska

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »