Zawiadomienie o terminie XIII Sesji Rady Gminy Krasnosielc

Dnia 12 grudnia br. (tj. czwartek) o godz. 11:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Krasnosielc.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Sprawdzenie obecności .

 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 4. Przedstawienie i przegłosowanie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji

 5. Zatwierdzenie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

 6. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.

 7. Pytania i interpelacje radnych.

 8. Informacje Przewodniczących komisji.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Bagienice, gmina Krasnosielc, stanowiącej własność Gminy Krasnosielc na rzecz Województwa Mazowieckiego

 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Krasnosielc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”

 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krasnosielc.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2020 na obszarze Gminy Krasnosielc.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na 2019 – 2027.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2020 – 2027.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2020 r.

    18. Odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych.

    19. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.

    20. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Ewa Grabowska

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »