INFORMACJA O OBOWIĄZKU SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informujemy Państwa, że w związku z nowelizacją art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzoną ustawą z dnia 19 lipca 2019r., o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2019.poz 1579.) istnieje ustawowy obowiązek nałożony na właścicieli zbierania wyłącznie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych. Wszystkie odpady odbierane będą tylko jako segregowane.

Segregacja musi być zgodna z aktualnymi wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Krasnosielc oraz w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19 ze zm.) Jednocześnie informujemy, że w przypadku ujawnienia gromadzenia odpadów w sposób sprzeczny z zasadami segregacji, Wójt Gminy Krasnosielc ma obowiązek określić właścicielowi nieruchomości w drodze decyzji wyższą opłatę.

WSZYSTKIE OSOBY MAJĄCE ZŁOŻONĄ DEKLARACJĘ NA ODPADY NIESEGREGOWANE, PROSZONE SĄ O ZGŁASZANIE SIĘ DO URZĘDU GMINY KRASNOSIELC CELEM ZMIANY DEKLARACJI NA SEGREGOWANE LUB PRZESŁANIE POCZTĄ.

Wójt Gminy Krasnosielc

/-/ Paweł Ruszczyński

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »