Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc.

Wójt Gminy Krasnosielc zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

Wysokość środków w budżecie Gminy Krasnosielc przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania wynosi 40 000,00 zł (słownie zł: czterdzieści tysięcy 00/100)

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do 22 lutego 2020 r. do godz. 10.00 oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) do sekretariatu Urzędu Gminy Krasnosielc na adres: Urząd Gminy Krasnosielc, ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do UG). Na kopercie z ofertą powinny być umieszczone następujące informacje:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc – nie otwierać przed 22 lutego 2020 r. do godz. 10.00”.

Informacji nt. konkursu udziela Agnieszka Pokora, tel. 29 71-400-47.

Szczegóły można także znaleźć poniżej:

Zarządzenie Nr 6/2020

Zarządzenie ws. ogłoszenia konkursu

Ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 1 Karta oceny oferty

Załącznik nr 2 Zbiorcza karta oceny ofert

Załącznik nr 3 Wykaz ofert które nie spełniły wymogów formalnych

Załącznik nr 4 Protokół z przeprowadzenia oceny

Wzór oferty w wersji do edycji

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »