Konkurs Bitwa Warszawska 1920 r. w świadomości młodego pokolenia Polaków

Konkurs „Bitwa Warszawska 1920 r. w świadomości młodego pokolenia Polaków”

Bitwa Warszawska 1920 r.

w świadomości młodego pokolenia Polaków

Regulamin

Organizatorzy:

Sejmik Województwa Mazowieckiego- Komisja Kultury  i Dziedzictwa Narodowego

Muzeum Niepodległości
al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa
tel. (0-22) 826-90-91 (centrala)

mail: m.rybak@muzeumniepodleglosci.art.pl

Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski

Partnerzy:

TVP Historia

Polskie Radio Program 1

Uczestnicy konkursu:

Dzieci i młodzież  szkół: podstawowych 1-3, podstawowych 4-8, szkół ponadpodstawowych i nauczyciele

Cele konkursu:

 1. upamiętnienie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej,
 2. propagowanie godnych naśladowania patriotycznych i moralnych  wzorców osobowych,
 3. pogłębianie wiedzy historycznej i rozwijanie zainteresowań uczniów historią Ojczyzny,
 4. zachęcenie do ciekawej interpretacji tematu, przy zastosowaniu różnych środków artystycznego wyrazu oraz technik plastycznych,
 5. rozwijanie i promowanie zdolności artystycznych uczniów,
 6. zachęcenie do kreatywnego spędzania wolnego czasu,
 7. podejmowanie różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym,
 8. promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli,
 9. ukazanie różnych form obchodów rocznicy.

Prace oceniane będą w kategoriach:

 • kategoria I – szkoły podstawowe 1-3
 • kategoria II – szkoły podstawowe 4-8
 • kategoria III – szkoły  ponadpodstawowe
 • nauczyciele

Jury:

Werdykt konkursowy ogłosi jury, złożone z przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego, pracowników Muzeum Niepodległości i pracowników naukowych wyższych uczelni stolicy. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.

Konkurs jest realizowany w następujących kategoriach:

 1. plastyczna

Szkoła podstawowa 1 -3: Po Bitwie Warszawskiej 1920 roku Polacy otrzymali wiele odznaczeń a wydarzenie zostało uczczone licznymi monumentami w Polsce. Wykonaj projekt orderu lub pomnika, upamiętniający walkę Polaków w Bitwie Warszawskiej 1920 roku o niepodległą Ojczyznę (format A3/A4, technika dowolna, także druk z programu graficznego).

Szkoła podstawowa 4 -8: Zaprojektuj grę planszową, dotyczącą Bitwy Warszawskiej 1920 roku. W skład gry powinny wchodzić: opis gry z określeniem zadań i reguł (na kartce A4) oraz elementy pozwalające na grę, wedle określonych w opisie reguł (np. tytuł, plansza, kostki, pionki, karty do gry itp.) lub plakat aktywizujący Polaków do walki o niepodległość, (format A3/A4, technika dowolna, także druk z programu graficznego).

Szkoła podstawowa 4- 8 i szkoła ponadpodstawowa: Poczuj się jak Jerzy Kossak, który po wydarzeniach bitwy warszawskiej 1920 roku namalował obraz ,,Cud nad Wisłą”. Przygotuj  obraz w dowolnej technice i dowolnym formacie prezentujący jedno z najważniejszych wydarzeń historii XX w.

Szkoła ponadpodstawowa: Wykonaj projekt banknotu 100 zł (awers + rewers), upamiętniającego 100. Rocznicę Bitwy Warszawskiej (format A3/A4, technika dowolna, także druk z programu graficznego).

 • fotograficzna: cykl 6 zdjęć upamiętniających Bitwę Warszawską w mojej miejscowości ( format A-4)
 • literacka: w formie gazety okolicznościowej  na cześć zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku. ( format A-4)

Nauczyciele: Przygotuj scenariusz apelu uroczystości w rocznicę zwycięstwa Polaków w Bitwie Warszawskiej 1920 roku, od 2 do 4 stron (na kartce A4) lub scenariusz lekcji muzealnej o Bitwie Warszawskiej od 2 do 4 stron (na kartce A4)

Szczególnie cenne będą prace  opracowane w sposób nowatorski, ciekawy plastycznie. Prace, które nie mieszczą się w wyżej wymienionych kategoriach, nie będą oceniane przez komisję.

UWAGA! Szkołę w danej kategorii może reprezentować maksymalnie 5 uczniów, co oznacza konieczność przeprowadzenia wewnętrznych eliminacji. Nadesłanie większej ilości prac powoduje dyskwalifikację uczestników.

 • Każda praca zgłoszona na konkurs powinna zawierać następujące dane:
  Autor: imię i nazwisko, wiek
  Szkoła, klasa

Adres mailowy autora
Opiekun: imię i nazwisko
Pełna nazwa i adres szkoły
Telefon

Informacje powinny być umieszczone na odwrocie pracy (nie na osobnej kartce). Dane należy napisać czytelnie drukowanymi literami.

 • Regulamin konkursu dopuszcza jedynie prace indywidualne, które mogą być  napisane/wykonane pod merytoryczną opieką  jednego nauczyciela bądź opiekuna.
 • Przy opracowywaniu powyższych materiałów można korzystać z różnych źródeł (np. materiałów prasowych, publikacji książkowych), jednak praca nie może przybierać formy plagiatu.
 • Prace oceniane będą według kryteriów: strona merytoryczna, wizualna.
 • Autor pracy musi podać bibliografię z numerami stron.
 • Bliższych informacji o konkursie udziela Dział Edukacji Muzeum Niepodległości –
  p. Michał Rybak, tel. 826 90 91 (2) w. 42 m.rybak@muzeumniepodleglosci.pl.
 • Wszelkie zmiany dotyczące niniejszego regulaminu będą publikowane na stronie internetowej organizatorów w formie stosownych załączników.

Nagrody i wyróżnienia:

 • organizatorzy planują przyznanie  nagród I, II oraz III stopnia,
 • w uzasadnionych wypadkach Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia
 • organizatorzy planują zorganizowanie pokonkursowej wystawy nadesłanych prac w siedzibie Muzeum Niepodległości.

Terminarz:

Ogłoszenie konkursu – 28 stycznia  2020 r. Prace konkursowe należy nadsyłać w terminie do 30 kwietnia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Muzeum Niepodległości, Dział Edukacji
al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa

z dopiskiem: Ogólnopolski Konkurs  „Bitwa Warszawska 1920 roku w świadomości młodego pokolenia Polaków”

Oficjalne ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród nastąpi 10 czerwca 2020 r.
o godz. 12.00
 w siedzibie Muzeum (al. Solidarności 62). Informacja dla laureatów konkursu
i ich opiekunów zostanie opublikowana na stronie internetowej Muzeum w zakładce konkursy. Muzeum Niepodległości zastrzegają, że pozostawione prace konkursowe należy odebrać w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników. Pozostawione prace konkursowe będą przechowywane w muzeum 1 miesiąc, a później komisyjnie niszczone.

 

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »