NOWE STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzającą dla wszystkich obowiązek zbiórki odpadów w sposób selektywny, Rada Gminy Krasnosielc ustaliła nową stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 kwietnia 2020 roku wynosi ona 20 zł miesięcznie za 1 osobę.

W przypadku stwierdzenia niewypełniania tego obowiązku, opłata zostanie podwyższona do 60 zł miesięcznie za 1 osobę.

Osoby, które zagospodarowują bioodpady we własnym przydomowym kompostowniku, po uprzednim złożeniu deklaracji, otrzymają częściowe zwolnienie z opłaty w wysokości 2 zł miesięcznie za 1 osobę.

Jednocześnie informuję, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić do 10 dnia każdego miesiąca na następujący rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu 40 8917 0001 0000 0026 2000 0550.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 29 71 400 55.

Paweł Ruszczyński

/-/

Wójt Gminy Krasnosielc

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »