23 czerwca 2020 r XVI Sesja Rady Gminy Krasnosielc

23 czerwca 2020 roku odbyła się XVI Sesja Rady Gminy Krasnosielc, podczas której Gospodarz Gminy złożył szczegółowe sprawozdanie z realizacji planów inwestycyjnych, jak również najważniejszych wydarzeń w gminie z ostatniego okresu. Dodatkowym punktem porządku obrad była debata nad Raportem o stanie Gminy Krasnosielc za 2019 rok. Oprócz uchwał, dotyczących m.in. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2020 r., ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Krasnosielc na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, planów pracy komisji rady gminy na II półrocze 2020r.,zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2019 r., po uzyskaniu pozytywnej opinii z Regionalnej Izby Obrachunkowej, jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »