Dotacje z budżetu gminy na przydomowe oczyszczalnie ścieków, OZE i zbieranie deszczówki

W dniu 18 lipca 2020 roku weszła w życie Uchwała Nr VI/105/2020 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Krasnosielc na inwestycje z zakresu ochrony środowiska.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte tylko i wyłącznie fabrycznie nowe urządzenia

a. przydomowe oczyszczalnie ścieków, posiadające aktualną aprobatę wydaną przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie

b. kolektory słoneczne,

c. instalacje fotowoltaiczne,

d. ekologiczne źródła ciepła – niskoemisyjne, wysokosprawne urządzenia grzewcze, tj.: pompa ciepła, kocioł gazowy, kocioł olejowy, kocioł na biomasę (pelet i inne) spełniającego parametry normy PN EN 3035:2012 5 klasy, kocioł węglowy spełniający parametry normy PN EN 303-5:2012 5 klasy oraz wymogi ekoprojektu (posiadające zaświadczenie, świadectwo, certyfikat, potwierdzający spełnienie przez kocioł wymogów ekoprojektu (ecodesign) określonych Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/l l89 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/l25lWE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe),

e. zbiorniki na deszczówkę i oczka wodne.

Szczegóły znajdziecie Państwo w załączeniu. Informacji udziela także Anna Zabielska tel. 29 7140045 oraz Agnieszka Pokora tel. 29 7140047

Uchwała Rady Gminy Krasnosielc

Regulamin udzielania dotacji celowych

Wniosek o dofinansowanie

Oświadczenie współwłaścicieli

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »