Dnia 16 grudnia br. (tj. środa) o godz. 9:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Krasnosielc.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Sprawdzenie obecności .

 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 4. Przedstawienie i przegłosowanie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji

 5. Zatwierdzenie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

 6. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.

 7. Pytania i interpelacje radnych.

 8. Informacje Przewodniczących komisji.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Krasnosielc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i innym uzależnieniom w Gminie Krasnosielc w 2021 r.”

 11. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy komisji rady gminy na I półrocze 2021 r.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2021 na obszarze Gminy Krasnosielc.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na 2020 – 2027.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2021 – 2027.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2021 r.

 17.  Odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych.

 18. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.

 19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Ewa Grabowska

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »