Dotacje z budżetu gminy rok 2021 na przydomowe oczyszczalnie ścieków, OZE i zbieranie deszczówki

Szanowni Mieszkańcy z dniem 4 stycznia 2021 roku ogłasza się nabór dla osób chętnych na uzyskanie dotacji celowych z budżetu Gminy Krasnosielc na inwestycje z zakresu ochrony środowiska w roku 2021.
Dofinansowaniem mogą zostać objęte tylko i wyłącznie fabrycznie nowe urządzenia:
a. przydomowe oczyszczalnie ścieków, posiadające aktualną aprobatę wydaną przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie,
b. kolektory słoneczne,
c. instalacje fotowoltaiczne,
d. ekologiczne źródła ciepła
– niskoemisyjne, wysokosprawne urządzenia grzewcze, tj.: pompa ciepła, kocioł gazowy, kocioł olejowy, kocioł na biomasę (pelet i inne) spełniającego parametry normy PN EN 3035:2012 5 klasy, kocioł węglowy spełniający parametry normy PN EN 303-5:2012 5 klasy oraz wymogi ekoprojektu (posiadające zaświadczenie, świadectwo, certyfikat, potwierdzający spełnienie przez kocioł wymogów ekoprojektu (ecodesign) określonych Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/l l89 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/l25lWE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe), zbiorniki na deszczówkę i oczka wodne.


Informacji udziela także Anna Górska tel. 29 71 400 45 oraz Agnieszka Pokora tel. 29 71 400 47

Uchwała Rady Gminy Krasnosielc

Oświadczenie współwłaścicieli

Regulamin udzielania dotacji celowych

Wniosek o wypłatę dofinansowania

Wniosek o dofinansowanie

 

 

 

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »