Informacja o wynikach naboru na członków Komisji Konkursowej

Krasnosielc, 15.02.2021 r.

 

Informacja o wynikach naboru

na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego w 2021 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc

Wójt Gminy Krasnosielc informuje, że w związku z ogłoszeniem z dn. 03.02.2021 r. o naborze członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc, nie zostały wskazane osoby przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej.

W związku z powyższym zostanie powołana Komisja Konkursowa, w której skład wejdą przedstawiciele Urzędu Gminy w Krasnosielcu.

 

                                                                                                                Wójt
/-/
Paweł Ruszczyński

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »