Od 1 lipca 2021 r. rusza rejestr kotłów grzewczych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 

Od 1 lipca 2021 r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego nakłada na właścicieli i zarządców budynków obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomoderniacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Deklaracje będzie można składać:

  • przez internet – za pomocą profilu zaufanego czy e-dowodu
  • w formie papierowej –  wysłać listem poleconym albo złożyć bezpośrednio w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku. 

Wzór deklaracji nie jest jeszcze znany, zostanie określony w niedługim czasie przez ministra ds. budownictwa.

Czas na złożenie deklaracji to:

  • 12 miesięcy – dla istniejących źródeł ogrzewania, liczone od 1 lipca
  • 14 dni – w przypadku nowych źródeł ogrzewania liczone od ich pierwszego  uruchomienia.

Za niezłożenie deklaracji w terminie grozi kara grzywny, ale nie będzie ona naliczana automatycznie. W przypadku osób, które nie złożyły deklaracji w wymaganym terminie ma być stosowana zasada „czynnego żalu”. To oznacza, że jeśli deklaracja wpłynie po terminie, a  wójt, burmistrz czy prezydent miasta nie mieli wiedzy o braku tego zgłoszenia, to kara nie będzie naliczana.

W systemie zawarta będzie również informacja o stanie energetycznym budynków, a także otrzymanych formach wsparcia udzielanych ze środków publicznych. Obecnie dotacje realizowane są w ramach różnych programów takich jak Czyste Powietrze, Mój Prąd czy też środki samorządowe przeznaczone na walkę z lokalnym zanieczyszczeniem środowiska. Poprzez brak wymiany informacji dotyczących wsparcia inwestycji istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowania z kilku zupełnie różnych źródeł co skutkować może wielokrotnym finansowaniem oraz defraudacją środków publicznych przez inwestorów.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »