Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Volkswagen Transporter

Załącznik do zarządzenia Nr 37/2021
Wójta Gminy Krasnosielc
z dnia 21.07.2021 r. ze zm. z dnia 30.09.2021 r.

O G Ł O S Z E N I E
o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu Volkswagen Transporter

1. Nazwa i adres sprzedającego:
Gmina Krasnosielc
ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc
tel. 29 7175073
2. Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu: samochód VOLKSWAGEN TRANSPORTER rok produkcji 2001, Nr VIN nadwozi/podwozia WV1ZZZ70Z2H008112 pojemność silnika 1896,00 cm3 Moc: 50 kW, stan licznika 328402km
3. Pojazd można oglądać na placu byłego ZGK w Krasnosielcu, ul. Plac Kościelny 7 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Urzędem Gminy tel. 29 7175073
4. Cena wywoławcza wynosi 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy).
Wysokość postąpienia określa się na kwotę 200 zł. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli jeden z uczestników zaoferuje co najmniej 1 postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5.Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2021 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Krasnosielc, ul. Rynek 40 .
6.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek bankowy Urzędu Gminy Nr 15 8917 0001 0000 0026 2000 0030 lub w kasie Urzędu Gminy najpóźniej w dniu przetargu do godz. 945. Dokument wniesienia wadium należy przedłożyć komisji przetargowej.
7. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone nie później niż w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu.
9.Uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia wygra przetarg i jest zobowiązany w terminie 3 dni podpisać ze sprzedającym umowę kupna – sprzedaży oraz zapłacić ustaloną w przetargu cenę nabycia samochodu. W przypadku odstąpienia od umowy wadium nie podlega zwrotowi.
10. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po dokonaniu formalności określonych w pkt 9.
11. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

WÓJT
/-/Paweł Ruszczyński

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »