zawiadomienie o terminie XXVIII Sesji Rady Gminy Krasnosielc

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE XXVIII SESJI RADY GMINY KRASNOSIELC

Dnia 15 grudnia br. (tj. środa) o godz. 9:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Krasnosielc.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Sprawdzenie obecności .

 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 4. Przedstawienie i przegłosowanie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.

 5. Zatwierdzenie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

 6. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.

 7. Pytania i odpowiedzi na interpelacje radnych.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i innym uzależnieniom w Gminie Krasnosielc w 2022 roku”.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Krasnosielcu.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 11. Podjęcie uchwały zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2021 r.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2021 – 2027.

 14. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.

15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/

Ewa Grabowska

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »