Zawiadomienie o terminie XXIX Sesji Rady Gminy Krasnosielc

Krasnosielc, dnia 21.12.2021 r.

Dnia 29 grudnia br. (tj. środa) o godz. 9:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Krasnosielc.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Sprawdzenie obecności .

 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 4. Przedstawienie i przegłosowanie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.

 5. Zatwierdzenie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

 6. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.

 7. Pytania i odpowiedzi na interpelacje radnych.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy komisji rady gminy na I półrocze 2022 r.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Krasnosielc.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2022 – 2024”

 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kwalifikacji pracowników i współpracowników w Klubie „Senior+” w Krasnosielcu.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Gminy

Krasnosielc.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów gminy Krasnosielc.

14 .Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc

na 2022 r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata

 1. 2028.

16. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.

17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/

Ewa Grabowska

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »