Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych programu opieki nad zwierzętami 2022

O g ł o s z e n i e

W sprawie konsultacji społecznych programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnosielc w 2022 roku.

 

W związku z wymogami określonymi w art. 11 a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020, poz.638 ze zm. ) Wójt Gminy Krasnosielc zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) mające siedzibę na terenie Gminy Krasnosielc, których celem statutowym jest opieka nad zwierzętami, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnosielc na 2022 rok”

Zgodnie z art. 11a ust. 8 uwagi o projekcie można złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Krasnosielc, ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ugkrasnosielc@post.pl terminie 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości.

W załączeniu:

1)treść projektu programu 

2)formularz konsultacji        

WÓJT

/-/ Paweł Ruszczyński

formularz konsultacji programu 2022 r

projekt programu opieki nad zwierzętami 2022

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »