PROW 6.2 – Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

PROW 6.2 – Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Celem programu jest skłonienie rolników lub ich domowników albo małżonków do rozpoczęcia działalności pozarolniczej. Firma, która zostanie założona dzięki temu wsparciu, może zajmować się m.in. sprzedażą detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem, prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi czy działalnością weterynaryjną.

Wysokość wsparcia:
– 150.000 zł w przypadku samozatrudnienia;

200.000 zł w przypadku samozatrudnienia oraz utworzenia co najmniej 1 miejsca pracy;

250.000 zł w przypadku samozatrudnienia oraz utworzenia co najmniej 2 miejsc pracy.

Osoby prowadzące tzw. “działalność na KRUS-ie”:

150.000 zł, przy zatrudnieniu 1 pracownika*;

200.000 – 250.000 zł, przy zatrudnieniu odpowiednio 2/3 pracowników

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Pomoc przyznaje się rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który m.in.

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

b) ma ukończone 18 lat w dniu składnia wniosku o przyznanie pomocy;

c)  podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Do ww. okresu 12 miesięcy wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Termin składania wniosków:

28 lutego – 28 kwietnia 2022

Źródło / Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-62-pomoc-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-gospodarczej-na-obszarach-wiejskich-nie-asf

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »