Zawiadomienie o terminie XXX Sesji Rady Gminy Krasnosielc

Dnia 11 marca br. (tj. piątek) o godz. 11:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Krasnosielc.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Sprawdzenie obecności.

3. Stwierdzenie prawomocności obrad.

4. Przedstawienie i przegłosowanie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.

5. Zatwierdzenie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

6. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.

7. Pytania i odpowiedzi na interpelacje radnych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnosielc w roku 2022.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krasnosielc.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP.

12. Podjęcie uchwały w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków

stanowiących fundusz sołecki w 2023 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez

rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z

dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi w roku 2022.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z

budżetu Gminy Krasnosielc na inwestycje z zakresu ochrony środowiska.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy

Krasnosielc.

17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2022 r.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata

2022 – 2027.

20. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.

21. Zamkniecie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/

Ewa Grabowska

Transmisja z obrad będzie dostępna pod linkiem transmisjaobrad.info

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »