XXX Sesja Rady Gminy Krasnosielc

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Lista obecności (szczegółowa)

2.Lista_obecności

3.Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad uchwały

4.Głosowanie nad porządkiem obrad

5.Zatwierdzenie protokołu

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu OPS

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy

10.Podjęcie uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP

11.Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2023 r

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników

13.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących ._

14 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Krasnosielc

15. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

16 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2022 r

18 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2022 – 2028

 

 

 

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »