Kontrola segregacji odpadów komunalnych oraz kontrola kompostowania bioodpadów na terenie Gminy Krasnosielc

Krasnosielc, 20.07.2022 r.

Kontrola segregacji odpadów komunalnych oraz kontrola kompostowania bioodpadów na terenie Gminy Krasnosielc

Wójt Gminy Krasnosielc informuje, że w miesiącu sierpniu w dniach zbiórek odpadów komunalnych, rozpoczną się kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców naszej Gminy zasad segregacji odpadów komunalnych oraz oddawania odpadów zielonych. Pracownicy urzędu będą sprawdzać, czy w pojemnikach i workach na odpady zmieszane, nie znajdują się odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. papier, plastik, szkło, metal, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony i odpady ulegające biodegradacji.

Stwierdzenie w toku kontroli faktu stosowania niepełnej segregacji lub niesegregowania odpadów skutkowało będzie wszczęciem postępowania w celu wydania właścicielowi nieruchomości decyzji zwiększającej opłatę tj. wprowadzenia opłaty potrójnej od stawki przyjętej uchwałą Rady Gminy.

W sytuacji stwierdzenia, iż właściciel nieruchomości, który złożył deklarację o kompostowaniu bioodpadów, wystawił bioodpady do odbioru przez firmę odbierającą odpady, wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia z ulgi opłatowej na 6 miesięcy.

Przypominam również, że kompostowanie bioodpadów można prowadzić w gotowych kompostownikach ogrodowych lub w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo. Kompostowania nie należy prowadzić w dołach lub zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza.

Wójt Gminy Krasnosielc

/-/

Paweł Ruszczyński

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »