ZAWIADOMIENIE O TERMINIE XXXIV SESJI RADY GMINY KRASNOSIELC

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE XXXIV SESJI RADY GMINY KRASNOSIELC

Dnia 29 sierpnia br. (tj. poniedziałek) o godz. 8:00 w budynku Urzędu Gminy w Krasnosielcu odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Krasnosielc.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Sprawdzenie obecności .

 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 4. Przedstawienie i przegłosowanie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.

 5. Zatwierdzenie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

 6. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.

 7. Pytania i odpowiedzi na interpelacje radnych.

 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Krasnosielc w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krasnosielc.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krasnosielc na rok szkolny 2022/203.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów w sołectwie Ruzieck.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2022 r.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2022 – 2028.

 13. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.

 14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/

Ewa Grabowska

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »