Zawiadomienie o terminie XXXVII Sesji Rady Gminy Krasnosielc

Krasnosielc, dnia 02.11.2022 r.

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE XXXVII SESJI RADY GMINY KRASNOSIELC

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję XXXVII Sesje Rady Gminy Krasnosielc , która odbędzie się w dniu 4 listopada 2022 r. ( tj. piątek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnosielcu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Sprawdzenie obecności.

 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 4. Przedstawienie i przegłosowanie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.

 5. Zatwierdzenie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

 6. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.

 7. Pytania i odpowiedzi na interpelacje radnych.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2022 r.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2022 – 2028.

 10. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.

 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/

Ewa Grabowska

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »