Zawiadomienie o terminie XXXVIII Sesji Rady Gminy Krasnosielc

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE XXXVIII SESJI RADY GMINY KRASNOSIELC

Dnia 6 grudnia br. (tj. wtorek) o godz. 10:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Krasnosielc.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Sprawdzenie obecności .

 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 4. Przedstawienie i przegłosowanie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.

 5. Zatwierdzenie protokołu z obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Krasnosielc.

 6. Zatwierdzenie protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Krasnosielc.

 7. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.

 8. Pytania i odpowiedzi na interpelacje radnych.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Krasnosielc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej i w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie gminy Krasnosielc.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla potrzeb wymiaru podatku rolnego.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2023 na obszarze gminy Krasnosielc

 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Krasnosielc.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2022 r.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2022 – 2028.

 19. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.

 20. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/

Ewa Grabowska

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »