S p r a w o z d a n i e z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Krasnosielc na rok 2023

S p r a w o z d a n i e

z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Krasnosielc z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zostały przeprowadzone w dniach od 25 października do 07 listopada 2022 r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Rocznego programu współpracy Gminy Krasnosielc z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r. zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.gminakrasnosielc.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krasnosielc.

W ogłoszeniu wskazano termin i formę składania opinii do projektu Programu.

W wyznaczonym do konsultacji terminie wnioski nie zostały złożone.

Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.

W związku z powyższym projekt Rocznego programu współpracy Gminy Krasnosielc z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r. zostanie przedstawiony Radzie Gminy w celu podjęcia stosownej uchwały.

 

WÓJT

/-/

Paweł Ruszczyński

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »