Zawiadomienie o terminie XXXIX Sesji Rady Gminy Krasnosielc

Zawiadomienie o terminie XXXIX Sesji Rady Gminy Krasnosielc

Dnia 28 grudnia br. (tj. środa) o godz. 9:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Krasnosielc.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Sprawdzenie obecności .

 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 4. Przedstawienie i przegłosowanie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.

 5. Zatwierdzenie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

 6. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.

 7. Pytania i odpowiedzi na interpelacje radnych.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Krasnosielc porozumienia o współpracy „Partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatów makowskiego, przasnyskiego i pułtuskiego” przy realizacji strategii partnerstwa oraz tworzenia nowych wspólnych projektów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i uzależnieniom behawioralnym w Gminie Krasnosielc w 2023 roku”.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy komisji rady gminy na I półrocze 2023 r.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2022 r.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2022 – 2028.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2023 r.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2023 – 2028

 2. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.

 3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/

Ewa Grabowska

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »