Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

NOWE STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Urząd Gminy Krasnosielc informuje, że zgodnie z Uchwała Rady Gminy Krasnosielc Nr XXXVIII/215/2022 z dnia 6 grudnia w sprawie metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej i w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie gminy Krasnosielc ustalone zostały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z dniem 1 stycznia 2023 r. stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą odpowiednio:

  • 22,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

  • 66,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 2,00 zł miesięcznie dla każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. W celu uzyskania ww. częściowego zwolnienia niezbędne jest złożenie korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie informuję, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić do 10 dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na następujący rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu 40 8917 0001 0000 0026 2000 0550.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 29 71 400 55.

Paweł Ruszczyński

/-/

Wójt Gminy Krasnosielc

Harmonogram Krasnosielc komunalne 2023 r.

Harmonogram Krasnosielc segregacja 2023 r.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »