Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy Krasnosielc informuje, że wnioski na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przyjmowane będą w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r.

Do wniosku należy dołączyć:

  • faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022r. do 31 stycznia 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

  • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe. 


UWAGA!!!!

We wniosku obowiązkowo prosimy o podanie numeru rachunku bankowego, na który wypłacony będzie zwrot podatku akcyzowego.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r. wynosi 1,20 zł.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:
110 x ilość ha użytków rolnych
oraz
40 x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. 

Zwrot podatku akcyzowego wypłacany będzie w terminie od 1 do 30 kwietnia 2023 r.  na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wypełnione i podpisane wnioski należy złożyć do Urzędu Gminy, pokój nr 5 .

Formularz wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy (Zakładka Klient – Wzory wniosków do pobrania).

 

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »