Zawiadomienie o terminie XL Sesji Rady Gminy Krasnosielc

Zawiadomienie o terminie XL Sesji Rady Gminy Krasnosielc

Dnia 30 stycznia br. (tj. poniedziałek) o godz. 9:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Krasnosielc.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Sprawdzenie obecności .

 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 4. Przedstawienie i przegłosowanie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.

 5. Zatwierdzenie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

 6. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.

 7. Pytania i odpowiedzi na interpelacje radnych.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr III/12/2018 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr III/13/2018 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr VIII/50/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2023.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Makowskiego.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2023 r.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2023 – 2028

 18. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.

 19.   Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/

Ewa Grabowska

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »