Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw na terenie Gminy Krasnosielc

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały

w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw na terenie Gminy Krasnosielc

S p r a w o z d a n i e

z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw na terenie Gminy Krasnosielc

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Krasnosielc zostały przeprowadzone w dniach od 20 stycznia 2023 r. do 2 lutego 2023 r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw na terenie Gminy Krasnosielc zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.gminakrasnosielc.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krasnosielc.

W ogłoszeniu wskazano termin i formę składania opinii do projektu uchwały.

W wyznaczonym do konsultacji terminie wnioski nie zostały złożone.

Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców.

W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw na terenie Gminy Krasnosielc zostanie przedstawiony Radzie Gminy w celu podjęcia stosownej uchwały.

WÓJT GMINY

/-/

Paweł Ruszczyński

 

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »