Zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Krasnosielc za 2022 rok.

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)  Wójt Gminy Krasnosielc przedstawia Radzie  Gminy Krasnosielc Raport o stanie Gminy Krasnosielc za rok poprzedni .
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku poprzednim.
W debacie nad Raportem o stanie Gminy Krasnosielc zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Krasnosielc.
Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Sesja, na której przewidziana jest debata nad  Raportem o stanie Gminy Krasnosielc odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 r. o godzinie 9:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia  23 czerwca 2023 r.  do godz. 15:00,  pokój nr  16  w Urzędzie Gminy Krasnosielc.

Raport o stanie Gminy Krasnosielc za 2022 r. zamieszczony jest na stronie BIP ugkrasnosielc-bip.pl
Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest  poniżej oraz w biurze obsługi Rady  w Urzędzie Gminy, pokój nr 16.

                                                                                                          WÓJT

                                                                                            /-/

Paweł Ruszczyński

RAPORT o stanie Gminy 2022

Formularz głoszenia udziału w debacie

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »