ZAWIADOMIENIE O TERMINIE XLIV SESJI RADY GMINY KRASNOSIELC

Dnia 26 czerwca br. (tj. poniedziałek) o godz. 9:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w  Krasnosielcu odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Krasnosielc.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawdzenie obecności .
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przedstawienie i przegłosowanie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.
 5. Zatwierdzenie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 6. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.
 7. Pytania i odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Debata nad Raportem o stanie Gminy Krasnosielc za 2022 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krasnosielc wotum zaufania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krasnosielc za 2022 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2022 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2022 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2023 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2023 – 2028.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasnosielc
 15. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy rady gminy na II półrocze 2023 r.
 16. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.
 17. Zamknięcie obrad.    

                                                                                          

 

 

 

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy

/-/

       Ewa Grabowska

 

 

 

 

 

 

 

 

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »