Zawiadomienie o terminie XLV Sesji Rady Gminy Krasnosielc

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE XLV SESJI RADY GMINY KRASNOSIELC

Dnia 30 sierpnia br. (tj. środa) o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Krasnosielcu odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy Krasnosielc.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Sprawdzenie obecności .
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Przedstawienie i przegłosowanie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.
5. Zatwierdzenie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
6. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.
7. Pytania i odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Krasnosielc
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2023 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2023 – 2028
12. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.
13. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/
Ewa Grabowska

 

 

 

 

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »