ZAWIADOMIENIE O TERMINIE XLVI SESJI RADY GMINY KRASNOSIELC

Dnia 30 października br. (tj. poniedziałek) o godz. 10:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w  Krasnosielcu odbędzie się XLVI Sesja Rady Gminy Krasnosielc.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawdzenie obecności .
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przedstawienie i przegłosowanie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.
 5. Zatwierdzenie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 6. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.
 7. Pytania i odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2023 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2023 – 2028
 12. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.
 13. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                    /-/

Ewa Grabowska

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »