ZAWIADOMIENIE O TERMINIE XLVII SESJI RADY GMINY KRASNOSIELC

 

 

 

Dnia 7 grudnia br. (tj. czwartek) o godz. 10:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w  Krasnosielcu odbędzie się XLVII Sesja Rady Gminy Krasnosielc.

 

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawdzenie obecności .
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przedstawienie i przegłosowanie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.
 5. Zatwierdzenie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 6. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.
 7. Pytania i odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy komisji rady gminy na I półrocze 2024 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Krasnosielc na 2024 rok”.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Krasnosielc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2024-2028.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla potrzeb wymiaru podatku rolnego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Krasnosielc.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2024 na obszarze gminy Krasnosielc.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2023 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2023 – 2028
 4. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.
 5. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                    /-/

                                                                                                          Ewa Grabowska    

 

 

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »