INFORMACJA O NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

INFORMACJA O NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

Wójt Gminy Krasnosielc-Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych  do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym
w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o otwartym
i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Krasnosielc.
Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 01.09.2020 r. do 30.11.2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego powinien spełniać następujące warunki:

  • zamieszkiwać na terenie gminy Krasnosielc;
  • być osobą pełnoletnią;
  • posiada
  • co najmniej średnie wykształcenie;
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie;
  • nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Rachmistrz terenowy będzie dokonywał spisu przy pomocy urządzenia mobilnego.

Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

  • zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1)
  • oświadczenie o niekaralności (zał. 2)
  • informację o przetwarzaniu danych osobowych (zał. 3)

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.  

Planowana liczba rachmistrzów spisowych dla Gminy Krasnosielc wynosi -3

Oferty należy składać w dniach od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r.  do Urzędu Gminy
w Krasnosielcu 
pokój nr 20, w godz. od 7 00 do 15 00 .

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Monika Szewczak – Urząd Gminy
w Krasnosielcu, tel. 29 7140041 oraz informacje zawarte są na stronie internetowej
https://spisrolny.gov.pl/

Wójt
/-/

Paweł Ruszczyński

zał. 1 zgłoszenie

zał. 2 oświadczenie o niekaralności

zał 3.inf. o przetwarzaniu danych osobowych

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »