Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

W roku 2011 rozpoczęliśmy realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krasnosielc”. Jego celem jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 gospodarstw domowych z terenu gminy Krasnosielc zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz dzieciom z rodzin zastępczych. Wsparcie w ramach projektu objęło zakup 100 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. Uczestnicy projektu korzystali również ze szkoleń obejmujących obsługę komputera oraz podstaw Internetu i poczty elektronicznej. Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na zwiększanie spójności społecznej i gospodarczej oraz na budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, dzięki zapewnieniu dostępu do szerokopasmowego Internetu potencjalnie wykluczonym cyfrowo gospodarstwom domowym. Projekt jest realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, przy wsparciu w wysokości 665 622,25 zł. Koszt całkowity zadania wynosi 783 085,00 zł.

Zobacz także
Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »